Habitat for Humanity Poland

 

Celem Fundacji Habitat for Humanity Poland (Habitat Poland), określonym w statucie, jest „działalność w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej i dobroczynności oraz ochrony zdrowia polegająca na inspirowaniu, wspieraniu i jednoczeniu wszelkich inicjatyw zmierzających do stworzenia godnych człowieka miejsc do życia, miejsc pobytu oraz miejsc ochrony zdrowia”. Fundacja odpowiada na problem złych warunków mieszkaniowych w Polsce. W przeprowadzanych w UE badaniach Eurostat dot. warunków mieszkaniowych, Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc. Ponad 40% Polek i Polaków żyje w przeludnieniu, a 14% w domach, które nie spełniają podstawowych standardów technicznych (m.in. brak dostępu do bieżącej wody czy łazienki).

 

Wizja Habitat Poland to świat, w którym każdy człowiek ma godne miejsce do życia. Fundacja realizuje ją poprzez: (I) udzielanie bezpośredniej pomocy poprzez budowy, remonty i innowacje z zakresu mieszkalnictwa, (II) działania na rzecz zmian systemowych obejmujące badania, ekspertyzy oraz czynne rzecznictwo, (III) mobilizowanie społeczeństwa realizowane poprzez szeroką aktywizację wolontariuszy (nawet 700 rocznie), działania edukacyjne i kampanie społeczne.

 

Budowy i remonty: fundacja organizuje pomoc finansową, techniczną, materiałową i sprzętową oraz wsparcie wolontariuszy, aby pomóc organizacjom, takim jak ośrodki dla ofiar przemocy, schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, domy opieki dla osób z niepełnosprawnościami, domy dziecka czy placówki pobytowe dla młodzieży, a także rodzinom w trudnej sytuacji lokalowej.

 

Innowacyjne rozwiązania: fundacja wprowadza modelowe rozwiązania problemów dotykających grupy zagrożonej bezdomnością lub wykluczeniem mieszkaniowym, np. mieszkania treningowe dla młodych usamodzielniających się po opuszczeniu ośrodków pieczy zastępczej. Fundacja prowadzi Społeczną Agencję Najmu (najem społeczny z dopasowanym wsparciem) dla osób niezamożnych w trudnej sytuacji życiowej.

 

Edukacja i działania na rzecz zmian systemowych: fundacja bierze udział w konsultacjach społecznych, w procesie legislacyjnym, prowadzi rozmowy z decydentami. Habitat for Humanity Poland podnosi świadomość społeczną i mobilizujemy opinię publiczną wokół problemu mieszkaniowego za pośrednictwem raportów, konferencji i kampanii informacyjnych. Fundacja współpracuje z JST w celu promowania, budowania i udostępniania mieszkań dla osób niezamożnych. Uczestniczy w procesie tworzenia Krajowej Strategii Przeciwdziałania Ubóstwu jako lider grupy roboczej ds. mieszkalnictwa. Fundacja działa w ramach prac Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO, jest członkiem Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu EAPN. Habitat for Humanity Poland działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, prowadzi działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promuje i organizuje wolontariat.

 

Instytucja realizuje cele zrównoważonego rozwoju – cel 1: Koniec z ubóstwem, cel 7: czysta dostępna energia oraz cel 11: zrównoważone miasta i społeczności. Pomoc kieruje do osób zagrożonych bezdomnością, ubóstwem, wykluczonych mieszkaniowo, takich jak młode osoby opuszczające pieczę zastępczą, samotni rodzice (w tym rodzice dzieci z niepełnosprawnością) z niskim dochodem, cudzoziemcy w tym uchodźcy, osoby w trudnej sytuacji życiowej, mieszkające w warunkach poniżej standardu. Odbiorców wsparcia postrzega jako partnerów, aktywizujemy, włącza ich w działania. Fundacja pomogła już 4500 osób.

 

Habitat Poland jest częścią międzynarodowej sieci Habitat for Humanity od 1992 roku. Pierwszą realizacją HFH w Polsce było wybudowanie osiedla przy ul. Oriona w Gliwicach, w sumie 69 mieszkań, a przez 3 dekady fundacja wybudowała ponad 120 lokali mieszkalnych. Przez 29 lat organizacja niosła nieodpłatną pomoc techniczną, wsparcie remontowo-budowlane oraz finansowe takim organizacjom, jak Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Błękitnego Krzyża, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Głuchoniemych Tęcza, koła terenowe Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, MONAR i inne.

 

Obecnie Habitat Poland działa za pośrednictwem 2 biur: w Warszawie (biuro krajowe – działa od 2002) i w Gliwicach. Działalność fundacji realizuje przede wszystkim poprzez stałe wieloletnie programy wspierane dodatkowo działaniami projektowymi zapewniającymi rozwój i skalę. Najważniejsze osiągnięcia Habitat for Humanity Poland w 2020 roku to m.in. wyposażenie 12 miejsc w 3 mieszkaniach treningowych na potrzeby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, rozwój Społecznej Agencji Najmu (wsparcie 151 osób), pomoc doraźna związana z pandemią COVID (doposażenie schronisk i punktów wsparcia osób w kryzysie bezdomności), dzięki działaniom rzeczniczym fundacji skierowano do Sejmu projekt ustawy o społecznych agencjach najmu, instytucja zorganizowała VI Forum Mieszkaniowe (150 uczestników) oraz otworzyła pierwszy w Europie kontynentalnej sklep charytatywny ReStore.

 

www: www.habitat.pl 

FB: https://www.facebook.com/HabitatPL